Települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása Büssü

Büssüi Helyi Választási Bizottság

2/2023. (III.3.) határozata

 

A Büssüi Helyi Választási Bizottság a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség (rövidített neve: LUNGO DROM, székhely: 1081 Budapest, Bezerédi utca 17.) jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vétele tárgyában – 3 igen és 0 nem szavazattal – a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/D. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Büssüi Helyi Választási Bizottság a Ve. 132. §-a és a 307/D. § (1) bekezdése alapján a „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetséget Büssü településen 2023. április 16. napjára kitűzött települési roma nemzetiségi képviselők időközi választásán jelölő szervezetként nyilvántartásba veszi.

 

A Büssüi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozata közlését, és Büssü község honlapján (https://www.bussu.hu) való közzétételét.

 

A határozat ellen az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben (7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.) vagy elektronikus levélben (jegyzo@golle.hu) a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz (7400 Kaposvár, Fő utca 10.) címzett fellebbezést nyújthat be a Büssüi Helyi Választási Bizottságnál.

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az – a megtámadott határozat meghozatalától számított harmadik napon – legkésőbb 2023. március 6-án 16.00 óráig megérkezzen Büssüi Helyi Választási Bizottsághoz.

A határidő jogvesztő.

 

A fellebbezésnek tartalmaznia kell

a.) a kérelem Ve. 223. § (3) bekezdése szerinti alapját,

b.) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,

c.) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi szárnál

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

A fellebbezés illetékmentes.

 

Indokolás

 

Büssüi Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Helyi Választási Bizottság) a Ve. 302. §-a alapján Büssü településen az 1/2023. (II. 2.) határozatával az időközi települési roma nemzetiségi képviselők választását 2023. április 16. napjára tűzte ki és megállapította a választás határnapjait.

 

A Ve. 132. §-a alapján az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelölő szervezetet, jelöltet, illetve listát – legkésőbb a bejelentést követő negyedik napon -nyilvántartásba veszi. A Ve. 307/D. § (1) bekezdése alapján időközi választáson a jelölt, illetve lista nyilvántartásba-vételére illetékes választási bizottság veszi nyilvántartásba a jelölő szervezetet.

 

A „LUNGO DROM” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség a P4 számú formanyomtatvány benyújtásával 2023. március 3. napján, mint jelölő szervezet kérte nyilvántartásba vételét a 2023. április 16. napjára kitűzött települési roma nemzetiségi képviselők időközi választására. A Ve. 133. § (1) bekezdése szerint a választási iroda a bejelentett szervezet létezését és adatainak hitelességét a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában, a bejelentett jelölt adatait a központi névjegyzékben ellenőrzi. A Helyi Választási Bizottság a civil szervezetek bírósági nyilvántartása alapján megállapította, hogy a jelölő szervezet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában szerepel, továbbá a nyilvántartásba vétel iránti kérelme a törvényben támasztott követelményeknek megfelel, ezért a jelölő szervezetet nyilvántartásba vette.

 

A Ve. 49. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a határozatát -a személyes adatok kivételével -nyilvánosságra hozza. A Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

 

A határozat a Ve. 46. §-án, 49. § (2) bekezdésén, 132-133. §-án, 307/D. § (l) bekezdésén alapul. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221. § (1) bekezdésén, a 223. § (1) bekezdésén, a 224. § (1)-(4) bekezdésein és a 307/P. § (2) bekezdés c) pontján alapul.

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés l. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.

 

A Helyi Választási Bizottság hatáskörét és illetékességét a Ve. 302. §-a és a 307/D. § (1) bekezdése alapozza meg.

 

 

Büssü, 2023. március 3.

 

Nagy Katalin

HVB elnök

 

 

Büssüi Helyi Választási Bizottság

1/2023. (II.2.)

HATÁROZATA

Büssüi Helyi Választási Bizottság — 2023. február 2. napján tartott ülésén — a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Büssüi Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 302. §-ban kapott felhatalmazás alapján.

Büssü településen a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását
2023. április 16. (vasárnap) napjára tűzi ki,

továbbá a határozat melléklete szerint állapítja meg annak naptár szerinti határnapjait.

A szavazáson megválasztható képviselők száma 2 fő, a jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma 5.

 

A Büssüi Helyi Választási Bizottság elrendeli a határozat közzétételét Büssü Község Önkormányzatának hirdetőtábláján és a https://bussu.hu megnevezésű honlapon Települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása Büssü címszó alatt.

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben a Somogy Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett illetékmentes fellebbezést nyújthat be a Büssüi Helyi Választási Bizottságon keresztül (7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.; fax: 82/374-016/4; e-mail: jegyzo@golle.hu ).

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2023. február 5. napján 16.00 óráig megérkezzen.

A fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

  • a.) kérelem Ve. 223. (3) bekezdése szerinti alapját,
  • b.) a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér — postai értesítési címét,
  • c.) a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

Elrendelem a határozat https://www.bussu.hu honlapon történő közzétételét.

 

Indokolás

 

A Büssüi Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 2021. július 13-én Sárközi Irén lemondása miatt 3 főről 2 főre csökkent, majd ezt követően 2023. január 23-án a testület létszáma 1 főre csökkent Károlyi Oszkár (elnök) írásbeli lemondása miatt.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.) 102. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása a lemondással megszűnik. Az Njtv. 69. § (2) bekezdése alapján, ha a képviselők száma a képviselő-testület, közgyűlés működéséhez szükséges létszám (2 fő) alá csökken, akkor az üres helyekre időközi választást kell kitűzni.

Az Njtv. 51. § (1) bekezdés a) pontja alapján a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők száma három fő, ha a nemzetiségi névjegyzéken szereplő választópolgárok száma a választás kitűzésének napján a településen kevesebb, mint száz fő. A Ve. 316. § alapján a jelölt állításához szükséges ajánlások számát a választást kitűző határozatban egész számra kerekítve kell megállapítani.

A Ve. 6. § (l) bekezdése alapján a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen. A szavazást a Ve. 6.§ (2) bekezdés értelmében vasárnap kell megtartani. A Ve. 302. §-a szerint a települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását a helyi választási bizottság tűzi ki.

Valamennyi határidőre és előírásra figyelemmel a Büssüi Helyi Választási Bizottság a települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választását 2023. április 16. napjára tűzte ki, és a Ve. 11. § (1) bekezdésére figyelemmel a határozat melléklete szerint állapította meg a 2023. április 16. napjára kitűzött települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választás határnapjait naptár szerinti dátummal.

A Ve. 49. § (2) bekezdése értelmében a választási bizottság a határozatát – a személyes adatok kivételével – nyilvánosságra hozza. A Büssüi Helyi Választási Bizottság a nyilvánosságra hozatal tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint intézkedett.

A Büssüi Helyi Választási Bizottság határozata a fentiekben hivatkozott jogszabályhelyeken, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10.§ -án, 11.§ (2) bekezdésén, 221.§ (1) bekezdésén, a 223.§ (1) bekezdésén, a 224.§ (1)-(4) bekezdésein, valamint a 307/P.§ (2) bekezdés c) pontján alapul.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bekezdés l. pontja alapján tárgyánál fogva illetékmentes a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével, kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás.

Büssü, 2023. február 2.

Nagy Katalin

a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

1-2022-II.2.-Bussu_HVB_hatarozat

Melléklet a Büssüi Helyi Választási Bizottság 1/2023. (II.2.) határozatához

HATÁRIDŐ-NAPTÁR

a 2023. április 16. napjára (vasárnap) kitűzött
települési roma nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választására

Feladat/Határidő Határnap Jogalap
A választás kitűzése (a szavazás napja a kitűzés napját követő 70. és 90. nap közé essen) Kitűzés napja:

2023. február 2.

Választás napja:

2023. április 16.

Ve. 6.§ (l) bekezdés,

Ve. 302.§ (l) bekezdés

Értesítő készítés dátuma (a szavazás napja előtti 67. nap) 2023. február 8. Ve. 115.§ (l) bekezdés
Az értesítők kiküldése (a szavazás napja előtti 51. napig) 2023. február 24. Ve. 115. § (2) bekezdés
Jelölt állítás, a HVI legkorábban az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet átadja (a választást megelőző 50. napon) 2023. február 25. Ve. 121. § (2) bekezdés
Választási kampányidőszak (a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás befejezéséig tart) 2023. február 25.

2023. április 16.

19.00 óráig

Ve. 139.§
A nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon kell bejelenteni 2023. március 13.

16.00 óráig

Ve. 307/G.§ (1) bekezdés
A bejelentett jelöltek szavazólapi sorrendjének megállapítása sorsolással 2023. március 13.

16.00 óra után

Ve. 160.§ (2) bekezdés
Az ajánlóívek leadásának határideje (utána bírság kiszabása) 2023. március 13.

16.00 óráig

Ve. 124.§ (2) bekezdés
Nem szabható ki bírság a határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után. 2023. március 14.

16.00 óráig

Ve. 124.§ (3) bekezdés
A szavazólap adattartalmának jóváhagyása (NVI elnöke által meghatározott napon) 2023. március 13. után Ve. 162.§ (1) bekezdés
Választási bizottságok megbízott (delegált) tagjainak bejelentése (a szavazást megelőző 9. nap 16.00 óráig) 2023. április 7.

16.00 óráig

Ve. 30.§ (2) bekezdés
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét
a) a helyi választási irodához:- levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb a szavazást megelőző 4. napig
2023. április 12.

16.00 óráig

Ve. 103.§ (2) bekezdés
– személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző 2. napig 2023. április 14.

10.00 óráig

Ve. 103. § (2) bekezdés
– a szavazást megelőző 2. napon, 2023. február 24-én 10.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazás napján 12.00 óráig 2023. április 16.

12.00 óráig

Ve. 103. § (2) bekezdés
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével a szavazás napján legkésőbb 12.00 óráig lehet benyújtani. 2023. április 16.

12.00 óráig

Ve. 103. (2) bekezdés

 

Feladat/Határidő Határnap Jogalap
Választási gyűlés tartásának utolsó időpontja 2023. április 15.

24.00 óra

Ve. 145.§ (2) bekezdés
Szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérő választópolgárok jegyzékének lezárása (legkésőbb a szavazást megelőző 2. napon) 2023. április 14.

10.00 óra után

Ve. 106.§ (1) bekezdés
Szavazóköri névjegyzék és mozgóurnát kérő választópolgárok jegyzékének kinyomtatása 2023. április 14. Ve. 106.§ (2) bekezdés
Névjegyzék, szavazólapok, szavazáshoz szükséges egyéb kellékek átadása SZSZB elnökének (választást megelőző napon) 2023. április 15. Ve. 164. § (l) bekezdés
Szavazóhelyiségben szavazás 2023. április 16.

6.00 – 19.00 óráig

Ve. 169. §
A szavazás napján nem folytatható kampánytevékenység a szavazóhelyiség bejáratától számított 150 méteres távolságon belül 2023. április 16.

 

Ve. 143. §
Szavazatok összesítése, eredmény megállapítása 2023. április 16. Ve. 307/N. § (1) bekezdés
HVI-nél a szavazóköri és eredményjegyzőkönyv egy példánya megtekinthető a szavazást követő 3 napon belül 2023. április 19.

16.00 óráig

Ve. 204. §.
Választási plakátok eltávolítása (a szavazást követő 30. napig) 2023. május 16. Ve. 144.§ (7) bekezdés
A kinyomtatott szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékének megsemmisítése (a szavazást követő 90. nap utáni első munkanap) 2023. július 17. Ve. 109. § (l) bekezdés
A szavazólapok, választási iratok megőrzése, majd megsemmisítése a jegyzőkönyvek kivételével – (a szavazást követő 90. nap utáni első munkanapon) 2023. július 17. Ve. 205. (2) bekezdés
Az ajánlóíveket a HVI a szavazást követő 90. nap utáni munkanapon megsemmisíti 2023. július 17. Ve. 128. §