Pályázat falugondnok munkakör betöltésére Büssüben

Büssü, Közösségi ház - Fotó: Witzmann Mihály

Büssü Községi Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet falugondnok munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7273 Büssü, Jókai utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A falugondnoki szolgáltatás feladatainak ellátása Büssü belterületi részein a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III.törvény 60. §-ában, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatáról és működésük rendjéről szóló 1/2000.(I.7.)SzCsM rendelet 39. szakaszában meghatározottak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései irányadók.

A munkakör jellegéből adódóan a munkavégzés helye változó.

                       

Pályázati feltételek:

  •       8 Általános,
  •       B kategóriás jogosítvány,
  •       Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A jogszabályokban foglalt falugondnoki tanfolyam a jogviszony kezdetétől számított 1 éven belüli elvégzése. Amennyiben ezt a képzést nem vállalja, úgy jogviszonya megszűnik és a képzés során keletkező tanulmányi költséget köteles megtéríteni a munkáltatónak.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       falugondnoki képesítés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

  •       Helyismeret, jó kommunikációs készség, empátia.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik falugondnoki végzettséggel, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a falugondnoki tanfolyamot a jogviszony kezdetétől számított 1 éven belül elvégzi, gépjármű vezetői engedély másolata, nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kreizerné Bankics Anita alpolgármester nyújt a +36302455115-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Büssü Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (7273 Büssü, Kossuth L. utca 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/86/2021, valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

vagy

  •       Elektronikus úton Lehoczkiné dr.Kercsó Erzsébet részére a jegyzo@golle.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A 26/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1.§-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésének felhatalmazása alapján a képviselő-testület jogkörében a polgármester dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://bussu.hu honlapon szerezhet.