Pályázat óvoda igazgató munkakör betöltésére

Büssü Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 73. §-a alapján

pályázatot hirdet

a Büssüi Tarkabarka Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására

igazgató munkakör betöltésére

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony időtartama: Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra).

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 2024. augusztus 16-től – 2029. augusztus 15-ig.

 

A munkavégzés helye: Somogy vármegye, Büssü község, Kossuth Lajos utca 11.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényben (a továbbiakban: Púétv.), valamint a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: vhr.) foglaltakra. Az igazgató feladata, felelőssége a Púétv. 17. §-a és 75. §-a szerint: az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és vhr. rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • óvodapedagógusi felsőfokú végzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői/igazgatói szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy tanóra, vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • a pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan benyújtása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • intézményvezetői/igazgatói munkakörben legalább 3 év vezetői tapasztalat.

 

Elvárt vezetői kompetenciák:

 • szakmailag elhivatott,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • határozott, következetes, igényes, precíz, pontos munkavégzés,
 • kiváló kommunikációs, kapcsolatteremtő, közösségépítő, konfliktuskezelő és problémamegoldó készség,
 • jó terhelhetőség, aktív együttműködés.

 

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • a szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata, a személyes meghallgatások során az eredeti okiratok bemutatása mellett,
 • szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program, rövid- és középtávú fejlesztési elképzelésekkel,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt bizottsági és képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához járul hozzá,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Púétv. 74.§-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • a pályázó nyilatkozata a számítógépes ismeretek felhasználói szintű tudásáról,
 • a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalásról,
 • a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2024. augusztus 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július hónap 31. napja

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Hegedüs István Dániel jegyző nyújt, a +36 (82) 374-016 vezetékes telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, vagy személyesen a pályázatnak Büssü Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7273 Büssü, Kossut Lajos utca 31.).

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban meghatározott véleményezési határidő lejártát követően a megbízásról a Képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati felhívást visszavonja, valamint a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. augusztus 5.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: helyben szokásos módon és a www.bussu.hu internetes oldalon.